مشخصات مسئول واحد

نام : احمد
نام خانوادگی : قریب
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : شیمی
پست سازمانی ریاست موسسه
سابقه خدمت :
تلفن : 02552236599
آدرس پست الکترونیکی : gharib@energy.ac.ir
 

فارغ التحصيل دانشگاهای ايران و مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان

عضو هيئت علمی سازمان انرژی اتمی ايران-استاد پايه22

معاون( سابق) سازمان انرژی اتمی ايران

رئيس مرکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ايران و مدير عامل سابق

شرکت مصباح انرژی

مسئول، طراح و مجری پروژه های بزرگ وملی (پژوهشی واجرايی)کشور

نماينده علمی سازمان در روسيه فدراتيو

  دبير هيئت موئسس و اولين رئيس انجمن عناصر کمياب ايران و مرکز ماهواره ای يونسکو در ايران

عضو انجمن های علمی، خيريه  و تشکل های فرهنگی و سياسی کشور

 استاد دانشگاه –فعال علمی کشور- مديرعامل موئسسه(ره آورد) علوم وفنون