(24-5-91) مراسم افتتاحیه موسسه انرژی

40
38
36
34
32
39
37
35
33